HFT Price Board
VN INDEX -
HNX INDEX -
Chỉ số %Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
VN-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
VN30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
UPCOM-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
CK Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Cao Thấp NN mua NN bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL Tổng KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Insert title here
KLS X
Giá/KL khớp /
Thay đổi (%)
Mở/Đóng cửa /
Sàn/TC/Trần / /
Cao/Thấp /
Khối lượng
Giá trị
Room NN
KL mua Giá mua Giá bán KL bán
Lịch sử khớp